SPOK onderzoekje leidt tot raadsvragen

(7 maart 07 update onder dit bericht)
Ons bericht van twee weken geleden dat speculatieobject ‘Tabak I’ in de Amsterdamse Spuistraat opnieuw in andere handen is overgegaan terwijl verkopende partij Maeyveld nog mooie beloftes maakte bij het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum, heeft nu geleidt tot schriftelijke vragen (pdf) van Amsterdam Anders/De Groenen. Bijgevoegd is de koopacte die wij al eerder ook op deze site plaatsten, nu dus ook in te zien op de site van het stadsdeel (pdf).
In een van de raadsvragen wordt in zijn algemeenheid gevraagd: “Wat gaat het DB doen om te voorkomen dat men bij soortgelijke speculatieobjecten voor dezelfde keuzen komt te staan? (Denk daarbij aan de panden Marnixstraat 337,339,341,343).”
Ook over die panden hebben we (toevallig?) onlangs hier de de SPOK blog gepubliceerd.

Opmerkelijk in het verhaal van de Spuistraat verkoop is dat deze al 2005 plaatsvond (met levering van de panden in 2007) terwijl het DB begin nog 2006 besloot haar medewerking aan de hotelplannen van Maeyveld te geven.

====================

UPDATE 7 maart 2007: beantwoording van de vragen van AA/DG door het Dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum:

Inleiding
Op 7 februari 2006 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het
verlenen van medewerking aan het nog uit te werken plan van Maeyveld BV
op de locatie Tabak I (Nieuwezijds Voorburgwal 268, Spuistraat 219-231,
Wijdesteeg 3-7). Het plan omvat de ontwikkeling van een hotel met
plusminus 64 hotelkamers, 55 parkeerplaatsen, 7 sociale huurwoningen en
winkels/horeca in de plint.
Voor het toestaan van een hotel op deze locatie geeft het dagelijks
bestuur als reden:
De belangrijkste overweging van het dagelijks bestuur om het plan
positief tegemoet te treden is dat de betreffende locatie al jaren sterk
verwaarloosd is en dat van de plannen een positief effect zal uitgaan op
de leefbaarheid en de sociale veiligheid, onder andere door een
opwaardering van de Wijdesteeg.

Reactie op de inleiding.
Het db heeft aan de ontwikkelaar Maeyveld bv (als eigenaar opvolger van
Imca) onder voorwaarden medewerking toegezegd aan het project Tabak I.
Het plan zal eerst door het db aan deze voorwaarden getoetst worden
voordat de procedures gestart worden om de ontwikkeling mogelijk te
maken.
Het stadsdeel verwezenlijkt zijn ambities bij bouwkundige projecten
bijna altijd in samenwerking met projectontwikkelaars. Daarnaast hebben
projectontwikkelaars bij de realisatie van hun plannen veelal de
medewerking nodig van het stadsdeel.
Het db ziet erop toe dat het integer kan samenwerken met deze partijen.
Het toetst de partijen zonodig en voor zover dat in zijn mogelijkheden
ligt via de procedures van het Coördinatie Team Wallen, het Van Traateam
en het Bibobtraject. Het db gaat uit van bewezen feiten bij het
beoordelen of samenwerken met externe partijen mogelijk is.

Vraag 1
Het blok Tabak 1 is al jaren onderwerp van uitgebreide speculatie zonder
dat er sprake is van een vorm van onderhoud. Is het dagelijks bestuur
(db) het met ons een dat het onwenselijk is dat speculanten die hun
verplichting tot onderhoud op flagrante wijze negeren op deze wijze
alsnog worden beloond?

Antwoord
Het db beloont slecht onderhoud niet. In het geval van Tabak I was juist
de aankoop van de panden door Imca in 2001 een goede gelegenheid om
eindelijk dit verwaarloosde blok opgeknapt te krijgen. Imca heeft in
andere projecten (o.a. N 48, Paard van Amstel) bewezen deze opdracht aan
te kunnen.

Vraag 2
Wat gaat het db doen om te voorkomen men bij soortgelijke
speculatieobjecten voor dezelfde keuzen komt te staan? (Denk daarbij aan
de panden Marnixstraat 337,339,341,343).
Op 12 juli 2005 heeft Imca (Maeyveld BV) met M.J. Van Bruggen en M.J.
Berendsen een koopovereenkomst gesloten waarbij de panden die deel
uitmaken van het blok Tabak 1 voor 10,5 miljoen euro zijn verkocht. De
levering zou uiterlijk 1 oktober 2007 dienen te geschieden. Inmiddels
zijn de panden op 24 januari in bezit overgegaan op Van Bruggen en
Berendsen. Imca (Maeyveld bv) heeft de panden zelf in 2002 voor een
slordige 3 miljoen euro gekocht. De bijbehorende akte is als bijlage bij
deze vragen opgenomen.

Antwoord
Per geval zal het db beoordelen of projectontwikkeling kans heeft en
steun verdient van het db. Zonodig zal het db druk uitoefenen door
bijvoorbeeld onteigening (Marnix III) of aanschrijving (Marnixstraat
337-343).

Vraag 3
Op 7 februari 2006, de datum waarop het db zijn eerdergenoemde
principebesluit genomen heeft, waren de panden door Maeyveld BV al aan
van Bruggen en Berendsen verkocht. Was het dagelijks Bestuur hiervan op
de hoogte? Of is het db hieromtrent door de onderhandelingspartners niet
juist voorgelicht?

Antwoord
Het db was niet op de hoogte van de koopovereenkomst. In januari 2007 is
deze overeenkomst in het kadaster ingeschreven. Dat is het moment dat
het db ervan gehoord heeft.

Vraag 4
Dhr Van Bruggen is Directeur van de Oyster Group geweest welke deel
uitmaakte van het zakenimperium van de inmiddels van fraude en
witwasserij etc verdachte Jan Dirk Paarlberg. Kan het db garanderen dat
deze speculant verder van onbesproken gedrag is, wat een voorwaarde is
om op deze locatie te kunnen bouwen? (BIBOB)

Antwoord
De aanvragers van bouw- en exploitatievergunningen, maar ook de
eigenaren zullen, als daar aanleiding voor is, onderworpen worden aan de
bibobtoets door het landelijk bureau Bibob.
Ook ontwikkelaars kunnen hieraan onderworpen worden voordat het
stadsdeel medewerking verleent aan projectontwikkeling.

Vraag 5
De vragenstellers hebben ernstige twijfel of de keten van langdurige
speculatie en verkrotting met het principe besluit van het dagelijks
bestuur wordt doorbroken. Vragenstellers kunnen zich niet aan de indruk
ontrekken dat het principe besluit tot verdere speculatie geleid heeft.
Hoe gaat het db deze keten in de toekomst doorbreken en voorkomen?

Antwoord
Het db gaat uit van integere en doelgerichte samenwerking. De bij vraag
2 en 4 beschreven methodes zijn daarbij de instrumenten.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Captcha Captcha Reload